Trafiktælling med omtanke

Har I brug for et godt overblik over jeres by, bydel eller boligområde i forhold til faciliteter, belastning, tilgængelighed eller sikkerhed? Så er vi klar til at bidrage til det gode overblik. Initiativer som skaber værdi for borgerne.

Trafiktal besidder kompetencer og erfaringer til alle opgaver inden for trafiktælling- og registrering, samt rådgivning inden for trafiksikkerhed og tilgængelighedsløsninger.

Vi opfatter det trafikale på to måder:

  • Som en infrastruktur, hvor man ser nærmere på, hvordan bevægelser forekommer fra et område til et andet. Hvadenten man nu bevæger sig til fods, på cykel eller ved hjælp af et køretøj.
  • Som et byrum, hvor man benytter sig af de lokale faciliteter. Det være sig parkering, beværtning, underholdning, parker, pladser, indkøb, institutioner, informationer m.v. Et byrum hvor man ønsker at føle sig godt tilpas.
Hvordan skal jeres vejnet se ud? Er der en god fordeling imellem fodgængere, cyklister og køretøjer? Opstår der flaskehalse i myldretider som kan undgås?
Vi foretager manuelle og automatiske trafiktællinger til afdækning af lokale trafikmønstre. Ofte udfører vi før- og eftertællinger i forhold til større eller mindre bygge- og anlægsprojekter. Eller i forbindelse med forandring af trafikal adfærd i form af ændrede hastigheder eller valg af ruter og udpegning af specifikke transportkorridorer til f.eks. tung trafik.
Benyttes jeres byrum hensigtsmæssigt? Samler det befolkningen? Virker det kulturskabende?

Vi kommer gerne med input til måder at måle effekter på ved diverse opholdsmæssige tiltag. Det være sig i parker, på pladser, gadestrøg og marine anlæg.

Kontakt os og lad os drøfte muligheder

Cyklister fylder mere

Som led i sundheds-, miljø- og trængselsmæssige overvejelser ønsker man at opprioritere cyklismen som transportform. Det betyder at man arbejder på at forbedre faciliteterne for cyklister. I den sammenhæng er en række refleksioner ønskelige;

  • Er de aktuelle cykelstier tilstrækkelige og brede nok?
  • Fungerer de nuværende lysforhold?
  • Hvordan er sammenhængen imellem cykelisme og offentlig transport?
  • Er vor kommune opdateret i forhold til nabokommunerne med hensyn til cykelpendling? Cykelsuperstier.
  • Er cykelkampagner ønskelige i forhold til øget trængsel, stigende brug af cykelstierne og cykelparkeringen, med henblik på en god adfærd cyklisterne imellem og til de øvrige trafikanter.

Læs mere om trafiktællinger